TRIGGER TIMELAPSE PRIVACY POLICY

1. Algemeen

Trigger Timelapse respecteert jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Trigger Timelapse is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Trigger Timelapse is gevestigd aan Kolhornseweg 45, 1213 RS Hilversum. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@triggertimelapse.nl.

2. De verwerking van persoonsgegevens

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die Trigger Timelapse via onder meer het internet, waaronder maar niet beperkt tot websites en applicaties, aanbiedt (hierna: “diensten”).

Trigger Timelapse verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van diensten wanneer deze zich voor het eerst registreren bij Trigger Timelapse en – als zij vervolgens van deze diensten gebruik maken – bij elk opvolgend contact van de gebruiker met een door Trigger Timelapse aangeboden dienst. Deze persoonsgegevens worden door Trigger Timelapse verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in combinatie met andere gegevens over de gebruiker voor de doeleinden die hieronder in punt 6 worden genoemd.

3. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren of om een log-in met een zgn. social media account (waaronder Facebook, Twitter en Google+) te gebruiken, waardoor je ermee instemt dat Trigger Timelapse uit dit account vervolgens bepaalde nader aangegeven persoonsgegevens

ontvangt. Welke persoonsgegevens op die manier worden verkregen, zal per social media verschillen en hangt af van jouw instellingen op deze social media.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Trigger Timelapse, in te loggen via een social media account, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Trigger Timelapse verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

4. Hoe verzamelen wij informatie

Trigger Timelapse kan persoonsgegevens verzamelen doordat een gebruiker deze verstrekt, bijvoorbeeld doordat hij zich registreert of gebruik maakt van een log-in met een social media account, of doordat Trigger Timelapse unieke identificatienummers ontvangt van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding (hierna “apparaat”) waarvan de gebruiker van de diensten gebruik maakt (welke dienst en op welke manier dan ook). Tevens verkrijgt Trigger Timelapse persoonsgegevens van gebruikers via derden die haar in staat stellen om het gebruik van de diensten beter in kaart te brengen.

5.  Soorten gegevens en doeleinden verwerking

6.  Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • –  om je de diensten, producten en/of informatie van Trigger Timelapse (al dan niet via onze digitale extensies waaronder doch niet beperkt tot websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • –  opdat je via onze digitale extensies, waaronder doch niet beperkt tot websites en apps, informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
  • –  om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Trigger Timelapse, waaronder als deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
  • –  om je gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
  • –  als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische) commerciële boodschappen van Trigger Timelapse toe te sturen, alsmede van derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Trigger Timelapse adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc.;
  • –  om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • –  voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • –  om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen.

7. Derden

Wij schakelen derden in bij de uitvoering van de diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy worden verwerkt. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens verspreiden onder derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Trigger Timelapse adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. Wij kunnen je persoonsgegevens ook buiten de EER (laten) verwerken. In dat geval zullen wij passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

8.  Beveiliging

9.  Links naar websites van anderen

Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Trigger Timelapse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10.  Cookies

11.  Inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@triggertimelapse.nl of per post aan Trigger Timelapse, Kolhornseweg 45, 1213 RS te Hilversum onder vermelding van “Recht van verzet”.

12. Wijzigingen

Trigger Timelapse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 5 november 2016