Algemene Voorwaarden Trigger Timelapse – januari 2016

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Trigger Timelapse en een Opdrachtgever waarop Trigger Timelapse deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder Opdrachtgever wordt verstaan een (rechts)persoon met wie Trigger Timelapse een overeenkomst heeft afgesloten.
 2. Door het accepteren van een offerte en/of het sluiten van een overeenkomst met Trigger Timelapse accepteert Opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden gelden eveneens op iedere offerte of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Trigger Timelapse, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Trigger Timelapse en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien Trigger Timelapse niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Trigger Timelapse in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt daar mede onder verstaan het leveren van zaken.
 8. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de internetsite van Trigger Timelapse. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een offerte, wordt daar mede een aanbieding onder verstaan.
 2. Een mondeling aanbod van Trigger Timelapse bindt slechts indien dit aanbod schriftelijk is bevestigd door Trigger Timelapse.
 3. Alle offertes van Trigger Timelapse zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders staat vermeld.
 4. Alle in de offerte opgenomen werkzaamheden zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en aanwijzingen. Trigger Timelapse kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens en aanwijzingen.
 5. Trigger Timelapse kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere leges of heffingen van overheidswege, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 7. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief reiskostenvergoeding, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 8. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht Trigger Timelapse niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Een door Trigger Timelapse opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 10. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Trigger Timelapse daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trigger Timelapse anders aangeeft.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Trigger Timelapse en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een tijdstip of termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fataal tijdstip danwel een fatale termijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Trigger Timelapse derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Trigger Timelapse dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Trigger Timelapse dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de overeenkomst, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 4. Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Opdrachtgever worden geleverd.
 5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot de werkzaamheden van Trigger Timelapse behoren tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd, zodat Trigger Timelapse daarvan geen vertraging ondervindt.
 6. Trigger Timelapse is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Trigger Timelapse de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien Trigger Timelapse gegevens of aanwijzingen behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Trigger Timelapse ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging en/of een wijziging in de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering noodzakelijk zijn. Dit zal door Trigger Timelapse zo spoedig mogelijk bij Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Trigger Timelapse gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Trigger Timelapse een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichte werkzaamheden of te leveren zaken.
 5. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan Trigger Timelapse, zullen er geen meerkosten aan Opdrachtgever worden berekend.
 6. Indien Trigger Timelapse bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Trigger Timelapse onder de navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs niet onder voorbehoud is opgegeven.
  • –  Indien de prijsstijging het gevolg is van wijziging van de overeenkomst;
  • –  Indien de offerte was gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van de Opdrachtgever;
  • –  Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Trigger Timelapse toekomende bevoegdheid of een op Trigger Timelapse rustende verplichtingen ingevolge de wet of ander voorschrift van overheidswege.

Artikel 5. Annulering

1. Indien een Opdrachtgever een aan Trigger Timelapse gegeven opdracht annuleert, zal de Opdrachtgever alle reeds door Trigger Timelapse in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten dienen te vergoeden. Voorts is Opdrachtgever gehouden Trigger Timelapse ter compensatie van de misgelopen inkomsten/winst een schadevergoeding te betalen van dertig procent van het overeengekomen offertebedrag waar de annulering betrekking op heeft. Onder annulering in deze algemene voorwaarden wordt verstaan het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 6. Opzegging

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Onverlet het bepaalde in lid 1 kunnen alle overeenkomsten, derhalve ook die welke voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die welke eindigen met de volbrenging van een bepaalde prestatie, door Trigger Timelapse tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd op grond van dit artikel, heeft Trigger Timelapse recht op pro rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot:) bezettingsverlies en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro rato betaling zijn verdisconteerd.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Trigger Timelapse, zal Trigger Timelapse, voor zover redelijkerwijs van hem verwacht kan worden, in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten diensten aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Trigger Timelapse kosten met zich meebrengt, worden deze door Opdrachtgever op eerste verzoek vergoed.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Trigger Timelapse is onverminderd zijn wettelijke rechten op opschorting en ontbinding van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst (al dan niet: buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Trigger Timelapse op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Trigger Timelapse de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Trigger Timelapse is onder andere bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien;
  – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Trigger Timelapse kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trigger Timelapse kan worden gevergd;
  – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 8. Meer – en minderwerk

 1. De door Trigger Timelapse aangenomen werkzaamheden zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. In afwijking van hetgeen wat in lid 1 van het onderhavige artikel is bepaald kunnen partijen nadien overeenkomen dat er meer – of minderwerk zal worden uitgevoerd dan aanvankelijk was overeengekomen. Het meerdere zal door Trigger Timelapse bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomende situatie worden verrekend.

Artikel 9. Betaling

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Wijzigingen in heffingen en leges opgelegd van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.
 3. Opdrachtgever is gehouden een/derde gedeelte van de totale offerte vooruit te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden uiterlijk veertien dagen na factuurdatum de factuur te hebben voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Trigger Timelapse op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Trigger Timelapse is gerechtigd periodiek te factureren, indien dit door partijen schriftelijk is overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Trigger Timelapse heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Trigger Timelapse kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Trigger Timelapse verschuldigde.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Ingeval betaling door Opdrachtgever niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van Trigger Timelapse voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door Trigger Timelapse ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of het door Trigger Timelapse ingeschakelde incassobureau.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Trigger Timelapse blijft eigenaar van alle door hem geleverde zaken tot het moment dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Trigger Timelapse deugdelijk is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Trigger Timelapse zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 12. Oplevering en onderzoek

 1. Een door Trigger Timelapse uitgevoerde opdracht, wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer partijen schriftelijk hebben vastgelegd dat de werkzaamheden gereed zijn, dan wel op het moment dat de Opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen. Opdrachtgever is gehouden voor de oplevering de uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen grondig te inspecteren op eventuele gebreken.

Artikel 13. Reclames

 1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen door Trigger Timelapse voor zover deze reclames binnen zeven dagen na oplevering zijn gemeld.
 2. Trigger Timelapse zal in staat gesteld moeten worden om een eventueel ingediende reclame te onderzoeken. Trigger Timelapse is slechts verplicht schriftelijk ingediende reclames te controleren.
 3. Indien blijkt dat de ingediende reclame ongegrond is, komen de eventueel gemaakte onderzoekskosten, reiskosten daar onder begrepen voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien blijkt dat de werkzaamheden niet overeenkomstig de overeenkomst zijn uitgevoerd, dan wel gebreken vertonen, is Trigger Timelapse verplicht de gebreken te verhelpen, mits binnen de in lid 1 van het onderhavige artikel opgenomen termijn is gereclameerd. Indien het gebrek niet vervangbaar is, zal door Trigger Timelapse aan Opdrachtgever een vergoeding betaald dienen te worden. Echter de vergoeding zal nimmer meer kunnen bedragen dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op het gebrek.
 5. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de uitgevoerde werkzaamheden te hebben aanvaard.
 6. Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling jegens Trigger Timelapse.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Trigger Timelapse zal beperkt blijven tot de bepalingen in het onderhavige artikel.
 2. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.

II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Opdrachtgever aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.

 1. Trigger Timelapse is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Trigger Timelapse is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Trigger Timelapse bekend behoorden te zijn.
 3. Trigger Timelapse is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Opdrachtgever of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
 4. Trigger Timelapse is in geen enkel geval aansprakelijk voor het ontbreken van beeld- of opnamemateriaal als gevolg van vernieling of diefstal van opnameapparatuur. Trigger Timelapse is gerechtigd bij vernieling of vermissing van opnameapparatuur de opdracht eenzijdig te beëindigen, dit om de kans op herhaling van vernieling en/of vermissing te voorkomen. Opdrachtgever is dan verplicht de reeds gemaakte onkosten en vergoeding van vernielde of vermiste opnameapparatuur te vergoeden.
 5. Opdrachtgever, uitvoeder en/of eigenaar van het terrein dient de opnameapparatuur te verzekeren, bijvoorbeeld door middel van een CAR-verzekering. Bij vernieling en/of diefstal van de opnameapparatuur is de opdrachtgever verplicht de reeds gemaakte onkosten en vernielde of vermiste apparatuur te vergoeden.
 6. Trigger Timelapse is in geen enkel geval aansprakelijk voor het ontbreken van beeld- of opnamemateriaal als gevolg van een technische storing in de opnameapparatuur. Trigger Timelapse zal bij constatering van een technisch gebrek uiterlijk binnen tien werkdagen tot reparatie danwel vervanging van de opnameapparatuur overgaan.
 7. Wanneer Trigger Timelapse aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trigger Timelapse beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Trigger Timelapse.

Artikel 15. Overmacht

 1. Trigger Timelapse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Trigger Timelapse geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trigger Timelapse niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trigger Timelapse of van derden daaronder begrepen. Trigger Timelapse heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming va n de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Trigger Timelapse zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Trigger Timelapse kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode één volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Voor zover Trigger Timelapse ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Trigger Timelapse gerechtigd het uitgevoerde gedeelte overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Opdrachtgever.
 5. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komt alle risico van de Timeunit, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van Wederpartij, ook indien er geen sprake is van schuld van de Wederpartij.
 6. Storingen aan de Timeunit worden door Trigger Timelapse binnen redelijke termijn opgelost, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) stroomuitval en/of storing van de telefoon-, internet-, UMTS-, DSL-, of breedbandverbinding.
 7. Eventuele schade aan de Timeunit dient terstond, althans binnen één werkdag na ontdekking daarvan door de Wederpartij aan Trigger Timelapse te worden gemeld.

Artikel 16. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trigger Timelapse en de door hem bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zoud en rechtvaardigen dat de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat Opdrachtgever Trigger Timelapse van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht op alle beeldmaterialen berust bij Trigger Timelapse.
 2. Toestemming voor gebruik van beeldmaterialen, film of foto, door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Trigger Timelapse veilig te stellen.
 4. Modellen, tekeningen, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen en dergelijke die ontwikkeld worden door Trigger Timelapse zijn en blijven eigendom van Trigger Timelapse totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Trigger Timelapse is nagekomen. Publicatie, vervreemding of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van Trigger Timelapse.
 5. Trigger Timelapse houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Trigger Timelapse behoudt zich het recht voor de door hem gemaakte beeldmaterialen te gebruiken voor promotiedoeleinden ten behoeve van de eigen onderneming.

Artikel 18. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Trigger Timelapse voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan Trigger Timelapse toerekenbaar is.
 2. Indien Trigger Timelapse uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Trigger Timelapse zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Trigger Timelapse, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Trigger Timelapse en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Trigger Timelapse gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Trigger Timelapse zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Trigger Timelapse niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de met Trigger Timelapse gesloten overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 20. Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trigger Timelapse partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Trigger Timelapse is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Opdrachtgever en Trigger Timelapse kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 21. Vindplaats

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van www.triggertimelapse.nl/contact
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Trigger Timelapse.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.